En kamp mot klimatförändringarna

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Utsläppen av växthusgaser har direkta konsekvenser för vår planet. Från stigande havsnivåer till extrema väderhändelser. I en tid då klimatförändringarna står i centrum för globala diskussioner, tar vi en närmare titt på vad Sverige och världen gör för att minska landets klimatpåverkan. 

Sverige har sett en betydande minskning av växthusgasutsläpp över åren, särskilt inom sektorer som uppvärmning av bostäder och industri. Men det är inte bara dessa sektorer som spelar en roll, allt från avfall, uppvärmning, jordbruk och transporter, varje sektor har sin klimatpåverkan. Här utforskar vi statistiken, miljömålen och de åtgärder som vidtas.

Klimatpåverkan av olika sektorer i Sverige

Olika sektorer bidrar på sitt sätt till landets totala utsläpp av växthusgaser. Om man kikar på vad olika sektorer i Sverige bidrog med för växthusgasutsläpp under år 2022 såg man följande siffror: 

  • Industri 34%
  • Transport 31%
  • Jordbruk 15%
  • El och fjärrvärme 8%
  • Arbetsmaskiner 6%
  • Övrigt 6%

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket har Sveriges växthusgasutsläpp minskat med cirka 37% sedan år 1990 och år 2022 var det totala utsläppet av växthusgaser 45,2 miljoner ton koldioxid. Jämför man mellan år 2022 och 2021 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 5,3%. 

El och fjärrvärme: Utsläpp från uppvärmning av byggnader har minskat med 92% sedan 1990, tack vare en övergång från olja till fjärrvärme och värmepumpar. Sverige har lyckats minska sina utsläpp genom att satsa på förnybar energi, som vattenkraft och vindkraft.

Industri: Industriella utsläpp har minskat avsevärt över åren, tack vare tekniska framsteg och energieffektivisering. Men det krävs ytterligare åtgärder för ytterligare minskningar. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 26% fram till 2022. 

Transporter och arbetsmaskiner: Trots framsteg inom eldrivna fordon och användning av biodrivmedel är transporter fortfarande en stor källa till utsläpp, särskilt från tunga lastbilar och flyg. Mellan 1990-2022 hade utsläpp av transporter med cirka 10%. 

Jordbruk: Jordbruket står för en betydande del av metanutsläppen, främst från idisslande djur och gödselhantering och har legat på samma nivå sedan 1990. 

Arbetsmaskiner: Dessa sektorer bidrar också till Sveriges klimatavtryck, även om de är mindre framträdande än de större. Avfall sektorns utsläpp har minskat med 77% sedan 1990.

Avfall: Avfalls sektorns utsläpp har minskat med 77% sedan 1990, tack vare ett införande av deponeringsförbud och ett väl fungerande system för avfallshantering med både att minska mat- och restavfall, energiåtervinning, materialåtervinning och insamling av grovsopor. Dock kan gaser (främst bestående av metan och koldioxid) från deponier där man tidigare har deponerat organiskt avfall vara en potentiell klimatbov. 

Miljömål och netto noll utsläpp

Världens miljömål refererar till de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer år 2015. Syftet är att skapa en hållbar framtid för alla. Dessa mål strävar efter att adressera de mest brådskande globala utmaningarna, från att utrota fattigdom, hunger, hälsa, jämställdhet, utbildning, arbete, innovation, energi, rent vatten och att bekämpa klimatförändringar. 

Netto noll utsläpp är en central del av klimatmålet. Det innebär att balansera mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären med mängden som tas bort. Målet är att uppnå en netto noll balans av växthusgasutsläpp, vilket skulle innebära att vi inte bidrar till den globala uppvärmningen. Detta kan uppnås genom att minska utsläppen genom förnybar energi, energieffektivitet och andra tekniker, samtidigt som man investerar i metoder för att ta bort koldioxid från atmosfären, som skogsplantering eller koldioxidinfångning och lagring. Tillsammans utgör dessa initiativ en integrerad strategi för att bekämpa klimatförändringar och skapa en hållbar framtid.

Utveckling av förnybar energi

Modern teknik kan vara nyckeln till våra miljöproblem. Det finns redan många nytänkande som kommit med fungerande innovationer. Från solcellsdrivna tåg, solcellsparker, matavfallssolpaneler, avancerad vind- vatten och våg kraft, Litium-glasbatterier, elektroniska batterisystem, vätgasteknologier och bio-energi lösningar.

Solceller och vindkraft: Hexagon, är ett företag som erbjuder lösningar som optimerar tillverkningen av förnybar energiutrustning, som vindturbiner och solpaneler. Genom att företag använder deras teknik kan tillverkare förbättra sin design och prestanda av sina produkter. Hexagon har även investerat i sin egen solcellsanläggning i Spanien, med målet att skapa världens mest effektiva solcellspark. 

Matavfallssolpaneler: Ingenjörsstudenten, Carvey Ehren R. Maigue har tagit fram tekniken för solpaneler tillverkade av matavfall genom att använda luminicerande partiklar från frukt och grönsaker. För detta vann han priset James Dyson-priset.

Bio-CCS, (Bio-energy with Carbon Capture & Storage): Denna teknik kombinerar användningen av bioenergi och fånga in koldioxid samt lagring i berggrunden (CCS). Om det låter kråmgligt, kika gärna Youtube videon.

Vatten och föroreningar

Över två miljarder människor saknar tillgång till rent vatten, och textilindustrin bidrar till vattenförorening, särskilt i Asien. Utveckling av miljövänliga produkter, återvinning och rening av giftiga kemikalier vid industriproduktion är avgörande för en hållbar miljö. 

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har utvecklat en metod för vattenrening med hjälp av nanokristaller av cellulosa som absorberar föroreningar. Man har med denna metod lyckats få bort över 80% av färgföroreningarna. Tekniken är särskilt relevant för länder med höga textilindustriutsläpp, som Indien, där färgämnen i vatten är en stor miljö- och hälsofråga.

Utmaningar globalt

Globalt sett är Sverige en av de ledande nationerna när det gäller att minska växthusgasutsläpp. Även om Sverige gör betydande framsteg, finns det fortfarande globala utmaningar. Många länder är fortfarande beroende av kol, vilket är en av de största källorna till växthusgasutsläpp. Denna beroendeställning gör det svårt för världen att uppnå de  klimatmålen. Sverige stängde sitt sista kolkraftverk 2022. De länder som använder mest kolkraft är Kina och Indien är de största kolkonsumenterna. 

Slutord

Klimatförändringarna är en utmaning som kräver globala lösningar. Sverige har visat att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med minskade växthusgasutsläpp. Om vi alla tar vårt ansvar för miljön och samarbetar mellan länderna kan världen ta itu med denna kris och skapa en hållbar framtid för kommande generationer.